ЗА НАС

Кои сме ние и каква е мисията ни

Ние сме нестопанска организация, основана от Областна управа Пилзен и Регионална търговска камара на област Пилзен с цел стабилизиране на работната заетост в региона.

Приоритет на Центъра за човешки ресурси област Пилзен е стабилизиране на пазара на труда чрез подкрепата на квалифицираните служители и техните семейства във връзка с ясната и дългосрочна визия на работодателите за персонала. Пътят към тази цел минава през набирането на кандидати с добри качества и висока мотивация, с интерес към дългосрочни трудови ангажименти, в които размерът на възнаграждението за служителя и максимизирането на печалбите за работодателя не са единствен мотив. Взаимното доверие, нашата ангажираност, услугите, предоставяни и след наемане на служителя и нашият опит са взаимен гарант за добър резултат.

Началото никога не е леко, но все някога трябва да бъде поставено. Точно затова сме тук за Вас, за да имате възможно най-безпроблемното начало.

Цели и насоки

  • Да се покрият нуждите от персонал на регионалните организации
  • Дейности в областта на персонала за частни фирми в цяла Република Чехия
  • Персонални full servis (пълни услуги) за кандидатите и техните семейства
  • Консултации
  • Дейности за повишаване на квалификацията и образованието
  • Релокализация на работна сила
  • Подкрепа на семействата
  • Сътрудничество за развитие на човешките ресурси
  • Планиране на нуждите за пазара на труда
  • Развитие и популяризиране на региона

Нашите ценности

Интеграция,
честност, почтеност и уважение.
Принцип на равенството, сигурността, взаимния респект, доверието и дискретността.
Право на информираност, свободно вземане на решение и личен избор.
Отворена комуникация.
Дългосрочно спокоен работодател, служител и неговото семейство.

Органи на управление

Управителен съвет:

Член на УС: Магистър-инженер Павел Карпишек
Член на УС: Иво Грюнер
Член на УС: Магистър Ивана Бартошова

Надзорен съвет:

Член на НС: Инж. Ян Пшибан
Член на НС: Магистър Радка Трилчова
Член на НС: Петър Хвойка

ПРОДУКТОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ОБЛАСТ ПИЛЗЕН

1. ВСТЪПИТЕЛНА КЛАУЗА

1.1 Организацията Център за човешки ресурси, обл. Пилзен, ЕИК: 08160902, ул. „Нерудова“ 25, 330 01 Пилзен, записан в регистъра, воден от Окръжен съд гр. Пилзен в отделение U, карта 162, (ЦЧР) издава настоящите Продуктови условия за потребители (Продуктови условия), които регламентират условията за използването на електронната система на ЦЧР и свързаните с тях услуги за потребителите.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

2.1 Услугата се предоставя от организацията Център за човешки ресурси област Пилзен с посредничеството на съответните интернет страници, чрез които работодателите, посредниците и други лица могат да публикуват своите предложения за работа и потребителите имат възможност да кандидатстват по отделните предложения.

2.2 Услугата се предоставя от страна на организацията Център за човешки ресурси област Пилзен безплатно, ако тези продуктови условия не посочат изрично нещо различно.

3. ПОТРЕБИТЕЛСКА КАНДИДАТУРА

3.1 Потребителите, които проявяват интерес към някое предложение за работа, могат да потвърдят това чрез формуляра, достъпен на тези интернет страници, като попълват достоверни и правилно изписани данни за себе си. Правилното въвеждане на имейл адресите, телефонния номер, името и фамилията на потребителя е задължително за успешното изпращане на кандидатура по публикуваната обява за работа. Тези услуги са безплатни.

3.2 Успешното попълване на кандидатурата от потребителя води до създаването на регистриран потребител.

3.3 Потребителят има възможност да прекрати регистрацията си по всяко време безплатно чрез заявление на имейл info@clz-pk.cz.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

4.1 Настоящите Продуктови условия са валидни и влизат в сила от 1. 4. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů BG

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, poskytla služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce.

Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci. Za tímto účelem společnost posuzuje hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním).

Souhlas se zpracováním osobních údajů BG

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí personální agenturou Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.