УСЛУГИ

Центърът за човешки ресурси област Пилзен осигурява персонални и други услуги с визията за дългосрочно удовлетворени работодатели и служители. Предоставяните услуги са комплексни и по характер съответстват на идеалните цели на организацията ни.

С какво ще ви помогнем?

 • Намирането на подходящ кандидат / заемане на свободнотто работно място
 • Въвеждащо обучение за нови служители и ориентация в региона за чужди граждани
 • Преводи за институциите
 • Помощ при търсене на жилище за служителите и техните семейства
 • Осигуряване на основна лекарска грижа, детска градина, основно училище и гимназии
 • Посредничество за участие в подходящ езиков курс
 • Съпровождане до институциите, помощ при попълване на формулярите в различните институции, училища, лекари
 • Събиране на семейства

Социална област

 • Помощ за фирмите с подбор на подходящи кандидати
 • Помощ за намиране на жилище за кандидатите
 • Помощ за събиране на семейства (намиране на подходяща работа, съответстваща на жилището за настаняване на семейство)
 • Помощ при осигуряването на основна лекарска грижа, основно училище, детска градина и под.
 • Помощ за ориентация в пенсионното и здравно осигуряване

Правна и законодателна област

 • Помощ за придобиване на разрешение за пребиваване за чужденци и техните семейства
 • Помощ за придобиване на разрешение за работа
 • Консултиране по трудови или наемни договори
 • Помощ при решаване на проблеми на работното място
 • Консултиране при решаване на лични проблеми (дългове, разводи, съдебни процеси и под.)

Езикови и образователни области

 • Помощ за преодоляване на езиковата бариера при комуникация с институциите
 • Помощ за попълване на формуляри
 • Съпровождане при комуникация с институции, лекари, училища, потенциални работодатели и под.
 • Помощ за легализация на диплома и други подобни документи
 • Помощ за намиране на езикови курсове
 • Образователни семинари за деца от начално и средно училище, студентска и средношколска практика

Информационна област

 • Предоставяне на основна информация за средата
 • Предоставяне на информация за област Пилзен, потенциалните работодатели и работните места
 • Предоставяне на информация по жилищни въпроси, транспорт, хранене, такси и под.
 • Предоставяне на информация за дейности в свободното време

Към кого са насочени нашите услуги?

1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ

 • Предлагаме възможности за сътрудничество на производствените, търговските, логистичните фирми или дружествата, предоставящи услуги, здравни и социални грижи.
 • По заявка търсим подходящия кандидат за работната позиция от региона или чужбина.
 • Можем да ви помогнем и подкрепим с адаптирането на вашите служители при релокация от друг регион на Чехия или чужбина.
 • За чуждестранните ви работници можем да се погрижим за събиране на семейството.
 • Ще ви помогнем с намиране на адекватно жилище за цели семейства.
 • Предлагаме помощ за осигуряване на езикови курсове и образование за децата на вашите чуждестранни работници.
 • Тук сме за вас и ще ви помогнем да стабилизирате заетостта във вашата фирма и регион.

2) КАНДИДАТИТЕ

 • По заявка на кандидата търсим подходящ работодател и съответна работна позиция.
 • Помагаме при адаптиране в новата среда.
 • Ще осигурим събиране на семейството ви с цел пълноценен живот на семейството.
 • Ще ви помогнем с намирането на подходящо жилище за цялото семейство.
 • Предлагаме ви помощ за осигуряване на езикови курсове и образование за вас и децата ви.
 • Тук сме за вас и ще ви помогнем за по-бързо ориентиране и адаптиране.

ПОМАГАМЕ НА:

 • Граждани на Република Чехия
 • Граждани на страни от ЕС
 • Граждани на страни извън ЕС
 • Имащи разрешение за постоянно пребиваване (ПП)
 • Имащи разрешение за дългосрочно пребиваване (ДП) с цел събиране на семейството с чужденци, имащи ПП или ДП
 • Имащи дългосрочна виза
 • Имащи синя карта
 • Имащи работна карта
 • Нямащи ПП или ДП, но с интерес за работа в Република Чехия

Искате да питате нещо?
Свържете се с нас.

ПРОДУКТОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ОБЛАСТ ПИЛЗЕН

1. ВСТЪПИТЕЛНА КЛАУЗА

1.1 Организацията Център за човешки ресурси, обл. Пилзен, ЕИК: 08160902, ул. „Нерудова“ 25, 330 01 Пилзен, записан в регистъра, воден от Окръжен съд гр. Пилзен в отделение U, карта 162, (ЦЧР) издава настоящите Продуктови условия за потребители (Продуктови условия), които регламентират условията за използването на електронната система на ЦЧР и свързаните с тях услуги за потребителите.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

2.1 Услугата се предоставя от организацията Център за човешки ресурси област Пилзен с посредничеството на съответните интернет страници, чрез които работодателите, посредниците и други лица могат да публикуват своите предложения за работа и потребителите имат възможност да кандидатстват по отделните предложения.

2.2 Услугата се предоставя от страна на организацията Център за човешки ресурси област Пилзен безплатно, ако тези продуктови условия не посочат изрично нещо различно.

3. ПОТРЕБИТЕЛСКА КАНДИДАТУРА

3.1 Потребителите, които проявяват интерес към някое предложение за работа, могат да потвърдят това чрез формуляра, достъпен на тези интернет страници, като попълват достоверни и правилно изписани данни за себе си. Правилното въвеждане на имейл адресите, телефонния номер, името и фамилията на потребителя е задължително за успешното изпращане на кандидатура по публикуваната обява за работа. Тези услуги са безплатни.

3.2 Успешното попълване на кандидатурата от потребителя води до създаването на регистриран потребител.

3.3 Потребителят има възможност да прекрати регистрацията си по всяко време безплатно чрез заявление на имейл info@clz-pk.cz.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

4.1 Настоящите Продуктови условия са валидни и влизат в сила от 1. 4. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů BG

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, poskytla služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce.

Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci. Za tímto účelem společnost posuzuje hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním).

Souhlas se zpracováním osobních údajů BG

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí personální agenturou Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.