Правила защиты персональных данных

Základní ustanovení

I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: “GDPR“) je Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČ: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl U, vložka 162, (dále jen: “správce“).

II. Kontaktní údaje správce jsou

 • adresa: Nerudova 25, 330 01 Plzeň
 • e-mail: info@clz-pk.cz
 • telefon: +420 727 835 042, +420 702 293 162

III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Zdroje a účel zpracování osobních údajů

I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
II. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy
III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.
IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


V. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší zprávy, kterou jste zaslali přes kontaktní formulář na webových stránkách. Pro úspěšné odeslání požadujeme tyto osobní údaje (jméno, email, popř. kontakt).
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Doba uchovávání údajů

I. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

I. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování webové prezentace a další služby v souvislosti s provozováním webové prezentace.
 • zajišťující marketingové služby.

II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Používání cookies

I. Naše webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané jako cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

II. Dále používáme cookies třetích stran pro analýzu návštěvnosti (např. Google Analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

III. Cookies používáme také k zobrazování reklamy – cookies umožňují lepší cílení reklamy pro uživatele a návštěvníky díky personalizaci jejich obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty nebo služby, které jsou pro něj relevantní a projevil o ně v minulosti potenciální zájem. Pro tento typ reklam využíváme nebo můžeme využívat níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

 • SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik). Více informací ZDE
 • Google (AdSense, AdWords) Více informací ZDE
 • Facebook (Facebook Pixel). Více informací ZDE


Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Vaše práva

I. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.


II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

I. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2020.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
«Центр человеческих ресурсов Пльзеньского края з. у.»

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 «Центр человеческих ресурсов Пльзеньского края з. у.», ОГРН: 08160902, ул. Нерудова, 25, 330 01 г. Пльзень, организация зарегистрирована в реестре Краевого суда г. Пльзень, раздел U, дело № 162 («ЦЧР»), издает настоящие Условия предоставления услуг для пользователей («Условия предоставления услуг»), регулирующие правила использования электронных систем ЦЧР пользователями и предоставление им взаимосвязанных услуг.

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

2.1 Услугу предоставляет «Центр человеческих ресурсов Пльзеньского края з. у.» посредством веб-сайта, на котором работодатели, посредники и другие лица могут опубликовывать свои вакансии, а пользователи могут на такие вакансии реагировать.

2.2 Центр человеческих ресурсов Пльзеньского края предоставляет данную услугу бесплатно, если в настоящих Условиях предоставления услуг не определено иначе.

3. ОТВЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.1 Пользователи, которых заинтересовала опубликованная вакансия, подтверждают свою заинтересованность посредством бланка, размещенного на веб-сайте, в котором заполняют достоверные сведения. Для того чтобы ответ на опубликованную вакансию был доставлен автору объявления, пользователь должен правильно указать адрес своей электронной почты, номер телефона, фамилию и имя. Все услуги предоставляются бесплатно.

3.2 После того, как пользователь введет все достоверные сведения в своем ответе, он будет зарегистрирован на сайте.

3.3 Пользователь может в любой момент отменить свою регистрацию, отправив соответствующее заявление по адресу: info@clz-pk.cz.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящие Условия предоставления услуг вступают в действие и силу с 1. 4. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů RU

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, poskytla služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce.

Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci. Za tímto účelem společnost posuzuje hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním).

Souhlas se zpracováním osobních údajů RU

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí personální agenturou Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.