Aktuality

Lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU PCR
NA PRŮKAZ SARS-CoV-2

K DOLOŽENÍ PŘI PŘEKROČENÍ HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY

MEDICAL CERTIFICATE ON SARS-CoV-2 PCR TESTING RESULTS TO BE SUBMITTED WHEN CROSSING  THE CZECH REPUBLIC BORDERS

МЕДИЧНА ДОВІДКА ПРО РЕЗУЛЬТАТ ПЛР ТЕСТУ ЗГІДНО З ПАСПОРТОМ SARS-CoV-2 ДЛЯ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПРИ ПЕРЕТИНАННІ КОРДОНУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

POTVRZUJI, ŽE / THIS IS TO CERTIFY THAT/ ПІДТВЕРДЖУЮ, ЩО

Příjmení /Surname/ Прізвище                   ……………………………………………………………………

Jméno /Name/Ім’я                                      ……………………………………………………………………

Datum narození /Date of birth/ Дата народжен              ………………………………………………

Místo narození /Place of birth/ Місце народження            ……………………………………………

BYL/BYLA TESTOVÁN/TESTOVÁNA NA PCR PRŮKAZ SARS-CoV-2 dne / WAS TESTED FOR SARS-CoV-2 ON (DATE) / БУВ / БУЛА ПРОТЕСТОВАНИЙ / ПРОТЕСТОВАНА НА ПЛР ЗГІДНО З ПАСПОРТОМ SARS-CoV-2 в день  ………………………………………….

* VÝSLEDEK PCR TESTU NA SARS-CoV-2: / SARS-CoV-2 PCR TESTING RESULTS /РЕЗУЛЬТАТ ПЛР ТЕСТУ ВІДНОСНО SARS-CoV-2:

POZITIVNÍ /Positive/ПОЗИТИВНИЙ                NEGATIVNÍ /Negative/НЕГАТИВНИЙ

V /In/ В  ……………………………………….   dne /date/ у день          ……………………………

Podpis a razítko potvrzujícího lékaře:                       ……………………………………………

Signature and stamp of a certifying physician:

Підпис і печатка лікаря, який видає довідку:

Vysvětlivky: / Explanatory note/ Примітки

*          Odpověď vyznačte křížkem v příslušném obdélníku / Mark the answer with a cross in the appropriate rectangle/ Відповідь позначте хрестиком у відповідному прямокутнику

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ:
CENTRUM LIDSKÝCH ZDROJŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE z.ú. PRO UŽIVATELE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl U, vložka 162 („CLZ“), vydává tyto Produktové podmínky pro Uživatele („Produktové podmínky“), které upravují podmínky používání Elektronických systémů CLZ a souvisejících Služeb Uživateli.

2. POPIS SLUŽBY

2.1 Služba je poskytována společností Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú. prostřednictvím příslušných internetových stránek, pomocí nichž mohou Zaměstnavatelé, Zprostředkovatelé a další osoby zveřejňovat své nabídky práce a Uživatelé mohou na jednotlivé nabídky práce reagovat.

2.2 Služba je poskytována ze strany společnostiCentrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú. zdarma, nestanoví-li tyto Produktové podmínky jinak.

3. ODPOVĚĎ UŽIVATELE

3.1 Uživatelé, kteří mají zájem o nabízenou pracovní nabídku,mohou svůj zájem potvrdit prostřednictvím formuláře dostupného v rámci těchto internetových stránek, a to vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy, telefonního čísla, jména a příjmení uživatele je nezbytné pro zdárné doručení odpovědi na inzerovanou pracovní nabídku. Tyto služby jsou bezplatné.

3.2 Zdárně dokončenou odpovědí Uživatele dochází k vytvoření zaregistrování Uživatele.

3.3 Uživatel může svoji registraci kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím žádosti zaslané E-mailem na adresu info@clz-pk.cz.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, poskytla služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce.

Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci. Za tímto účelem společnost posuzuje hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí personální agenturou Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.