Aktuality

Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit

Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit

Confirmation of an entity receiving in the territory of the Czech Republic a third country citizen for the purpose of economic activity or educational activity

Toto potvrzení předkládá cizinec z třetí země spolu s žádostí o pobytové oprávnění, nejpozději před vyznačením víza do cestovního dokladu, na příslušném zastupitelském úřadu České republiky v souladu § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. / A third country citizen submits this confirmation along with an application for a residence permit, prior to marking the visa in the travel document at the latest, at the respective Embassy or Consulate of the Czech Republic in accordance with § 31 para. 3 letter b) of Act. No. 326/1999 Coll., on the Residence of Foreign Nationals in the Czech Republic, and on the amendment of certain acts, as amended.       

Potvrzuje se, že občan třetí země / It is hereby confirmed that a third country citizen  

Jméno a příjmení: / Name and surname       ………………………………………………………………………………

Datum narození: / Date of birth                    ………………………………………………………………………………

Národnost: / Nationality                               ………………………………………………………………………………

vstupuje na území za účelem výkonu: / enters the territory for the purpose of

☐        ekonomické činnosti /  economic activity

☐        vzdělávací aktivity / educational activity

Název přijímajícího subjektu (společnost, organizace, škola, institut apod.): / Name of the receiving entity (company, organisation, school, institution etc.)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa místa výkonu činnosti nebo aktivity: / Address of a place of activity performance  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Výše uvedený subjekt, který na území České republiky přijímá osobu, potvrzuje, že této osobě v souladu s Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví zajistí: / The abovementioned entity, which receives the person(s) listed in Annex 1 in the territory of the Czech Republic, confirms the entity shall ensure in accordance with the Ministry of Health Protective Measure that such person(s) shall be provided with:     

1. ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví / accommodation throughout the period of their stay in the territory of the Czech Republic, including the place where a quarantine measure shall be undergone in event a public health authority orders it

2. zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak / medical care or a registered provider of medical services for the duration of their stay in the territory of the Czech Republic, including the medical care expenses, unless provided otherwise

3. návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky / return to the country of origin in the event of loss of the purpose of stay in the territory of the Czech Republic

V / In …………………… dne / date …………………                                                    ………..….…………………………………..

                                                                                   Razítko a podpis přijímajícího subjektu v ČR  

Stamp and signature of a receiving entity in the Czech Republic

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ:
CENTRUM LIDSKÝCH ZDROJŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE z.ú. PRO UŽIVATELE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl U, vložka 162 („CLZ“), vydává tyto Produktové podmínky pro Uživatele („Produktové podmínky“), které upravují podmínky používání Elektronických systémů CLZ a souvisejících Služeb Uživateli.

2. POPIS SLUŽBY

2.1 Služba je poskytována společností Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú. prostřednictvím příslušných internetových stránek, pomocí nichž mohou Zaměstnavatelé, Zprostředkovatelé a další osoby zveřejňovat své nabídky práce a Uživatelé mohou na jednotlivé nabídky práce reagovat.

2.2 Služba je poskytována ze strany společnostiCentrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú. zdarma, nestanoví-li tyto Produktové podmínky jinak.

3. ODPOVĚĎ UŽIVATELE

3.1 Uživatelé, kteří mají zájem o nabízenou pracovní nabídku,mohou svůj zájem potvrdit prostřednictvím formuláře dostupného v rámci těchto internetových stránek, a to vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy, telefonního čísla, jména a příjmení uživatele je nezbytné pro zdárné doručení odpovědi na inzerovanou pracovní nabídku. Tyto služby jsou bezplatné.

3.2 Zdárně dokončenou odpovědí Uživatele dochází k vytvoření zaregistrování Uživatele.

3.3 Uživatel může svoji registraci kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím žádosti zaslané E-mailem na adresu info@clz-pk.cz.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, poskytla služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce.

Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci. Za tímto účelem společnost posuzuje hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí personální agenturou Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.